YFU Amblemi

YAPI FİZİĞİ
UZMANLIK
UYGULAMALARI
San. ve Tic. A.Ş.

YFU hakkında özet bilgi
İdari Bilgiler
Etkinlik Alanları
Ücret Listesi
YFU Yayınları
Referans Listesi
Aydınlatma Terimleri

ANASAYFA / HOME

Vefabayırı Sok. No.18c
Gayrettepe
34349 İstanbul
TÜRKİYE

Adres Krokisi

Tel.:+90 212 275 3588
Fax.:+90 212 267 3962
E-Mail: yfu@yfu.com

dalgalan.gif (42024 bytes)

 

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

 

 

 

 

YFU Amblemi

AYDINLATMA SÖZLÜĞÜ
ILLUMINATION VOCABULARY

ENGLISH - TÜRKÇE

_____  _  _____  _  _____  _  _____

Bu WEB Sitesinde bulunan terimler Yapı Endüstri Merkezi'nin Mart 1997 de yayımlanarak satışa sunduğu AYDINLATMA SÖZÜĞÜ kitabından alınmıştır. Prof. Şazi Sirel tarafından yazılan AYDINLATMA SÖZLÜĞÜ kitabında daha çok terim, terimlerin kesin belirlemeleri ve Türkçe tanımları yanısıra simge, formül, çizelge, açıklayıcı not, terimler arası ilişki gibi önemli ayrıntılar da bulunmaktadır. Daha geniş ve daha kesin bilgi için adı geçen sözlüğe başvurulmalıdır. The terms found in this Web site are taken from the book  "AYDINLATMA SÖZÜĞÜ" (ILLUMINATION VOCABULARY) published in 1997 by Yapı Endüstri Merkezi . In  AYDINLATMA SÖZLÜĞÜ, written by Prof. Sazi Sirel, more terms, definitions for the terms, relations between terms and similar important information can be found. So for more exact and wider knowledge one should turn to the mentioned vocabulary.

_____  _  _____  _  _____  _  _____

A   A   A    A   A              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
Abney phenomenon : Abney olayı
Abney's law : Abney yasası
abnormal cathode fall : anormal katotsal düşüş
absolute thermal detector : salt ışınsal ısıölçer
absorptance : soğurma çarpanı
absorption : soğurma
accommodation : uyum
achromatic perceived colour : türsüz algılanmış renk
achromatic stimulus : türsüz renk uyartısı
actinic : aktiniksel
actinic action spectrum : aktiniksel etkinlik tayfı
actinic dose : aktiniksel doz
actinic erythema : aktiniksel deri kızarması
actinism : aktinizm
adaptation : uyma
adaptive colorimetric shift : uymada renkölçümsel çarpıklaşma
adaptive colour shift : uymada renk çarpıklaşması
additive complementary colours : tümler renkler
additive mixture of colour stimuli : renk uyartıları toplamsal karışımı
adjustable luminaire : ayarlanabilir ışıklık
afterglow : geç ışılışıma
air-turbo lamp : hava basıncı jeneratörlü lamba
alychne : alişne; alikne
anomalous trichromatism : sapak üçrenkçillik
anti-Stokes luminescence : anti-Stokes ışıklılık
aperture colour : delik rengi
apparent magnitude : görünür büyüklük
arc discharge : yay boşalması
arc lamp : yay lambası
arc tube : boşalma tüpü
artifically induced actinic effect : yapay oluşturulmuş aktiniksel etki
astronomical sunshine duration : astronomik güneşlenme süresi
asymmetrical luminaire : bakışımsız ışıklık
avalanche photodiode : çığıl ışıdiod
average life : ortalama ömür

B   B    B   B   B              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
bactericidal lamp : mikrop kırıcı lamba
bactericidal radiation : bakteri kırıcı ışınım
ballast : durultucu; balast
ballast lumen factor : durultucu ışık akısı çarpanı
base : dip
bayonet cap; bayonet base : süngü dip
bayonet pin : dip tırnağı
Bezold-Brücke phenomenon : Bezold-Brücke olayı
binary hue : ara renk türü; ikili renk türü
biological rhythm : biolojik ritim
bioluminescence : biyolojik ışılışıma
black light lamp : kara ışık lambası; Wood ışığı lambası
blackbody : Planck ışıyıcısı; kara cisim
blended lamp : karışık ışıklı lamba
bolometer : bolometre
bowl : çanak
bright : parıltılı
brightness : parıltı
bulb : ampul
bulkhead luminaire : yer ışıklığı; taban ışıklığı

C   C    C   C   C              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
candela : kandela
candela per square metre : kandela bölü metrekare
cap : dip
cap lamp : şapka lambası
carbon filament lamp : karbon telli lamba
cathode fall; cathode drop : katotsal düşüş
cathodoluminescence : katotsal ışılışıma
chemiluminescence : kimyasal ışılışıma
chroma : bağıl türsellik
chroma : renksel parlaklık
chromatic adaptation : türsel uyma
chromatic perceived colour : algılanmış türsel renk
chromatic stimulus : türsel renk uyartısı
chromaticity : türsellik
chromaticity coordinates : üçtürsel koordinatlar
chromaticity diagram : türsellik diyagramı
chromaticness : türsel doymuşluk; türsellik düzeyi
CIE standard clear sky : standart açık CIE göğü; açık gök
CIE standard overcast sky : standart kapalı CIE göğü; kapalı gök
clear bulb : saydam ampul
coated bulb : opalleştirilmiş ampul
coefficient of luminous intensity : ışık yeğinliği katsayısı
coefficient of retroreflected luminance : geri yansımış ışıklılık katsayısı
coefficient of retroreflection : geri yansıma katsayısı
coffer : gömülü tavan ışıklığı
coherent radiation : koheran ışınım
coiled-coil filament : çift kıvrımlı tel
cold cathode lamp : soğuk katotlu lamba
cold-start lamp : ön ısıtmasız lamba
colorimeter : renkölçer
colorimetric purity : renkölçümsel arılık
colorimetric purity : tayfsal renk yoğunluğu
colorimetry : renkölçme
colour atlas : renk atlası
colour equation : renk denklemi
colour fullness : türsel doymuşluk; türsellik düzeyi
colour matching : renk eşleme
colour rendering : renksel geriverim
colour rendering index : renksel geriverim indisi
colour solid : renk katısı
colour space : tür uzayı
colour stimulus : renk uyartısı
colour stimulus function : renk uyartı fonksiyonu
colour temperature : renk sıcaklığı
coloured bulb : renkli ampul
colour-matching functions : renkölçümsel fonksiyonlar
comparison lamp : dara lambası
complementary colour stimuli : tümler renk uyartıları
complementary wavelength : tümler dalga boyu
complex refractive index : karmaşık kırılma indisi
compressed air luminaire : hava basıncı jeneratörlü lamba
cones : koniler
configuration factor : biçimleniş çarpanı
contact plate : dip tepesi
contrast : karşıtlık
contrast rendering factor : karşıtlık geriverim çarpanı
contrast sensitivity : karşıtlık duyarlılığı; ayrımsal duyarlılık
cornice lighting : ışıklı korniş
correlated colour temperature : benzer renk sıcaklığı
cove lighting : korniş aydınlatması
cumulative downward flux proportion : alt toplanık akı orantısı
cumulative flux : toplanık akı
cut-off : siperlik
cut-off angle : siperlik engel açısı
cylindrical irradiance : erkesel silindirsel aydınlık

D   D    D   D   D              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
dark : koyu
dark current : karanlık akımı
daylight : günışığı
daylight factor : günışığı çarpanı
daylight illuminant : günışığı ışıklayıcısı
daylight lamp : günışığı lambası
daylight locus : günışıkları geometrik yeri
daylight opening : günışığı açıklığı
defective colour vision : renk görme sapaklığı
densitometer : yoğunlukölçer
detectivity : alıcılık
deuteranomalous vision : ikinci sapaklık
deuteranopia : ikinci görmezlik
dichromatism : çiftrenkçillik
diffraction : kırınma
diffuse reflectance : yayınık yansıtma çarpanı
diffuse reflection : yayınık yansıma
diffuse sky radiation : yayınık gök ışınımı
diffuse transmission : yayınık geçme
diffuse transmittance : yayınık geçirme çarpanı
diffused lighting : yayınık aydınlatma
diffuser : yayıcı
diffuser : yayındırıcı
diffusion factor : yayınma çarpanı
diffusion : yayınma
dim : karanlık
dimmer : karartıcı; dimmer
direct actinic effect : dolaysız aktiniksel etki
direct flux : dolaysız akı
direct glare : dolaysız kamaşma; doğrudan kamaşma
direct lighting : dolaysız aydınlatma
direct ratio : dolaysız oran
direct solar radiation : dolaysız güneş ışınımı
directional emissivity : doğrultusal yayımlayıcılık
directional lighting : doğrultulu aydınlatma
disability glare : bozucu kamaşma
discharge lamp : boşalmalı lamba
discomfort glare : konforsuz kamaşma
dispersion : dağılım
distribution of luminous intensity : ışık yeğinliği uzaysal dağılımı
distribution temperature : dağılış sıcaklığı
dominant wavelength : baskın dalga boyu
dose : doz
dose rate : doz debisi
downlight : toplayıcı tavan ışıklığı
downward flux : alt yarı küresel akı
downward flux fraction : alt yarı küresel akı oranı
downward light output ratio : standart alt geriverim

E   E    E   E   E              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
effective dose : etkin doz
effects projector : dekor projektörü
electric arc : yay boşalması
electric discharge : elektriksel boşalma
electroluminescence : elektro-ışılışıma
electroluminescent lamp : elektro-ışılışıyıcı lamba
electroluminescent panel : elektro-ışılışıyıcı levha
electroluminescent source : elektro-ışılışıyıcı kaynak
electromagnetic radiation : elektromanyetik ışıma
electromagnetic radiation : elektromanyetik ışınım
electronic-flash lamp : elektronik flaş lambası
emergency lighting : yardım aydınlatması
emission : yayım
emission spectrum : yayım tayfı
emissive material : yayımlatıcı özdek
enamelled bulb : emaylanmış ampul
energy level : erkesel düzey
entrance angle : aydınlatma açısı
equality of brightness photometer : parıltı eşlemeli ışıkölçer
equality of contrast photometer : karşıtlık eşlemeli ışıkölçer
equi-energy spectrum : eşit erke tayfı; eşerke tayfı
equivalent contrast : eşdeğer karşıtlık
equivalent luminance : eşdeğer ışıklılık
equivalent veiling luminance : donukluk eşdeğer ışıklılığı
erythemal radiation : kızartıcı ışınım
escape lighting : boşaltma aydınlatması
exchange coefficient : karşılıklı değişim katsayısı
excitation : uyarma
excitation purity : uyartı arılığı
excitation spectrum : uyarma tayfı
explosion-proof luminaire : patlama korumalı ışıklık
exposure meter : pozölçer
extraterrestrial solar radiation : dünya dışı güneş ışınımı
eyelet : dip tepesi

F   F    F   F   F              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
face luminaire : alın ışıklığı
fall time : iniş süresi
field of view : bakma alanı
filament : tel; filaman
flameproof luminaire : patlama korumalı ışıklık
flash tube : elektronik flaş lambası
flashlight : cep ışıklığı
flicker : titreme; ışık titremesi
flicker photometer : titremeli ışıkölçer
floodlight : ışıklandırma projektörü
floodlighting : ışıklandırma
floor lamp : ayaklı ışıklık
fluorescence : flüorışıma
fluorescent lamp : flüorışıl lamba; flüoresan lamba
fluorophor : ışılışır; fosfor; flüorofor
flux code : akı kodu
flux triplet : üçüzlü akı
form factor : biçim çarpanı
fovea; fovea centralis : fovea; merkezsel fovea
foveola : foveola
Fresnel spotlight : Fresnel mercekli projektör
frosted bulb : buzlu ampul
fusion frequency : erime frekansı

G   G    G   G   G              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
gas-filled lamp : gaz dolu lamba
general diffused lighting : dolaylı-dolaysız aydınlatma
general lighting : genel aydınlatma
geometric extent : geometrik yaygınlık
germicidal lamp : mikrop kırıcı lamba
germicidal radiation : mikrop kırıcı ışınım
glare : kamaşma
glare by reflection : yansımayla kamaşma
global illuminance : toplam günışıksal aydınlık
global solar radiation : toplam güneş ışınımı
globe : karpuz; glob
gloss : parlaklık
glossmeter : parlaklıkölçer
glow discharge : ışıltılı boşalma; ışılışır boşalma
goniophotometer : açılı ışıkölçer
gonioradiometer : açılı ışınımölçer
Grassmann's laws : Grassmann yasaları
grey body : gri cisim

H   H    H   H   H              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
half-peak divergence : arı yeğinlikte açısal genişlik
half-value angle : yarı değer açısı
hand-lamp : el ışıklığı; el lambası
hard glass bulb : sert camlı ampul
haulageway luminaire : galeri ışıklığı
headpiece : şapka lambası projektörü
heliotherapy : heliootama; güneş ışığı tedavisi
Helmholtz-Kohlrausch phenomenon : Helmholtz-Kohlrausch olayı
hemeralopia : gece körlüğü
hemispherical emissivity : yarı küresel yayımlayıcılık
HID lamp : yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
high intensity discharge lamp : yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
high pressure mercury vapour lamp : yüksek basınçlı cıva buharlı lamba
high pressure sodium vapour lamp : yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba
hot cathode lamp : sıcak katotlu lamba
hot-start lamp : ön ısıtmalı lamba
hue : renk türü; tür

I     I    I    I    I                A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
ignitor : ateşleyici
illuminance : aydınlık
illuminance : ışıksal aydınlık
illuminance meter : aydınlıkölçer; lüksmetre
illuminance vector : aydınlık vektörü
illuminant : ışıklayıcı
illuminant colorimetric shift : ışıklayıcı için renkölçümsel çarpıklaşma
illuminant colour shift : ışıklayıcı renk çarpıklaşması
illumination : aydınlatma
incandescence : akkor ışıma
incandescent lamp : akkor elektrik lambası
indicatrix of diffusion : yayınma göstericisi
indirect actinic effect : dolaylı aktiniksel etki
indirect flux : dolaylı akı
indirect lighting : dolaylı aydınlatma
induction luminaire : endüksiyon beslemeli ışıklık
infrared lamp : kızılaltı lambası
infrared radiation : kızılaltı ışınım
input : giriş büyüklüğü
installation flux density : yüzeylik döşem akısı
installation index : yer indisi; döşem indisi
installed lamp flux density : döşeli lambaların yüzeylik akısı
instant-start lamp : ön ısıtmasız lamba
instrinsically safe luminaire : özgüvenli ışıklık
integrating photometer : ışık akısı ölçer
integrating sphere : Ulbircht küresi
interference : girişim
interreflection : çoklu yansıma; iç yansışma
interreflection ratio : iç yansışma çarpanı
irradiance : erkesel aydınlık
iso-illuminance curve : eşaydınlık eğrisi
iso-intensity curve : eş yeğinlik eğrisi
iso-intensity diagram : eş yeğinlik diyagramı
isoluminance curve : eşışıklılık eğrisi
isotropic diffuse reflection : izotrop yayınık yansıma
isotropic diffuse transmission : izotrop yayınık geçme

L   L    L   L   L              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
lambertian surface : Lambert yüzeyi; tam mat yüzey
Lambert's cosine law : Lambert yasası; kosinüs yasası
lamp : lamba
lamp connector : lamba bağlayıcı
lamp voltage : yanma gerilimi; lamba gerilimi
lampholder : duy
laser : lazer
LCD : sıvı kristal displey; LCD
LED : ışık yayımlayıcı diod; LED
lens spotlight : mercekli projektör
life : ömür
life test : süre testi; süre denemesi
life to X % failures : % X kayıplı ömür
light : açık
light : ışık
light centre : ışıksal merkez
light emitting diod : ışık yayımlayıcı diod; LED
light exposure : ışıklanma
light loss factor : değer düşme çarpanı
light output ratio : standart geriverim
light stimulus : ışıksal uyartı; ışık uyartısı
lighting chain; lighting string : ışık zinciri
lighting technology : aydınlatmacılık
lighting : aydınlatma
lightness : açıklık
liquid crystal display : sıvı kristal displey; LCD
local lighting : bölgelik aydınlatma
localised lighting : bölgelenmiş aydınlatma
long-arc lamp : uzun yay lambası
louvre; louver : örtücü
low pressure mercury vapour lamp : alçak basınçlı cıva buharlı lamba
low pressure sodium vapour lamp : alçak basınçlı sodyum buharlı lamba
lumen : lümen
luminaire : ışıklık
luminaire efficiency : standart geriverim
luminaire guard : koruma ızgarası
luminance : ışıklılık
luminance : ışıksal ışıklılık
luminance coefficient : ışıksal ışıklılık katsayısı
luminance difference threshold : ışıklılık ayrımsal eşiği
luminance factor : ışıksal ışıklılık çarpanı
luminance meter : ışıklılıkölçer
luminance threshold : ışıklılık eşiği
luminescence : ışılışıma
luminophor : ışılışır; fosfor; flüorofor
luminosity : parıltı
luminous colour : ışık rengi
luminous cylindrical exposure : silindirsel ışıklanma
luminous efficacy of a source : ışıksal verim
luminous efficacy of radiation : ışıksal verim
luminous efficiency : bağıl ışıksal verim
luminous element : ışıklı element; ışıklı parçacık
luminous environment : ışıklı çevre
luminous exitance : ışıksal uyarıcılık
luminous exposure : ışıklanma
luminous flux : ışıksal akı; ışık akısı
luminous flux maintenance factor : ışık akısı kalıcılık çarpanı
luminous intensity : ışıksal yeğinlik
lux : lüks ; lümen bölü metrekare

M   M    M   M   M              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
macula lutea : sarı leke
magnification ratio : güçlendirme çarpanı
main electrode : baş elektrot; ana elektrot
maintenance factor : değer düşme çarpanı
mean spherical luminous intensity : ortalama küresel ışık yeğinliği
mesopic vision : akşam görmesi
metal filament lamp : metal telli lamba
metal halide lamp : metal halojenürlü lamba; metal halide lamba
metameric colour stimuli : metamer renk uyartıları
mine luminaire : maden ocağı ışıklığı
mine rescue luminaire : kurtarıcı lambası
mine safety lamp : alevli güvenlik lambası
miner's lamp : madenci lambası
minimum erythema dose; MED : kızartıcı en az doz; KED
mixed reflection : karışık yansıma; yarı yayınık yansıma
mixed transmission : karışık geçme; yarı yayınık geçme
monochromatic radiance temperature : tektürsel ışıklılık sıcaklığı
monochromatic radiation : tektürsel ışınım
monochromatic stimulus : tektürsel uyartı; tayfsal uyartı
monochromatism : renk körlüğü
monochromatism : tekrenkçillik

N   N    N   N   N                 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
natural actinic effect : doğal aktiniksel etki
negative-glow lamp : ışıltı lambası
Nepierian spectral absorption coefficient : neperien tayfsal soğurma katsayısı
Nepierian spectral internal transmittance density : neperien tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
neutral step wedge : kademeli geçirici gri süzgeç
neutral wedge : gri kama
night-blindness : gece körlüğü
noise equivalent input : gürültü eşdeğer uyartısı
noise equivalent irradiance : gürültü eşdeğer erkesel aydınlık
noise equivalent power : gürültü eşdeğer erke akısı
non-luminous colour : ışımayan nesne rengi
non-selective detector : seçmez alıcı
non-selective radiator : seçmez ışıyıcı
normal cathode fall : normal katotsal düşüş
normalized detectivity : standart alıcılık

O   O    O   O   O             A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
object-colour : nesne-renk
observation angle : gözlem açısı
obstruction : engel
opal bulb : opal ampul
opaque medium : geçirimsiz ortam
optical filter : süzgeç; optik süzgeç
optical light output ratio : optik geriverim
optical radiation : optik ışınım
optical thickness of the atmosphere : atmosferin optik kalınlığı
optimal colour stimuli : optimal renk uyartıları; en yüksek renk uyartıları
ordinary luminaire : sıradan ışıklık
output : çıkış büyüklüğü; yanıt

P   P    P   P   P               A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
paddy lamp : katar ardı ışıklık
parallel cathode heating : paralel elektrot ısınması
parallel cathode preheating : paralel elektrot ön ısınması
pelmet lighting : ışıklı perdelik
pendant luminaire : asılı ışıklık
perceived colour : algılanmış renk
perceived light : algılanmış ışık
perception : algı
perfect reflecting diffuser : yansıma ile tam yayındırıcı
perfect transmitting diffuser : geçme ile tam yayındırıcı
permanent supplementary artificial lighting : sürekli tümler yapay aydınlatma
permissible luminaire : grizu güvenli ışıklık
phosphor : ışılışır; fosfor; flüorofor
phosphorescence : fosforışıma
photobiology : ışıbiyoloji
photocathode : ışıkatot
photoconductive cell : ışıiletken gözcük
photocurrent : ışıelektrik akım
photodesensitization : ışıduyarsızlaştırma
photodiode : ışıdiod
photoeffect : ışıetki
photoelectric detector : ışıelektrik alıcı
photoelement : ışıpil; fotovoltaik gözcük
photoemissive cell : ışıyıcı gözcük; fotosel
photoflash lamp : flaş lambası
photoflood lamp : fotoğrafçı lambası
photoluminescence : ışıksal ışılışıma
photoluminescence quantum yield : ışıksal ışılışıma kuantasal verimi
photoluminescence radiant yield : ışıksal ışılışıma erkesel verimi
photometer : ışıkölçer
photometry : ışıkölçme
photomultiplier : ışı çarpımcı
photon counter : foton sayıcı
photon cylindrical exposure : silindirsel fotonlanma
photon exitance : fotonsal uyarıcılık
photon exposure : fotonlanma
photon flux : foton akısı
photon intensity : fotonsal yeğinlik
photon irradiance : fotonsal aydınlık
photon number : foton sayısı
photon radiance : fotonsal ışıklılık
photopathology : ışıpatoloji
photoperiod : ışıdönüm
photopic vision : gündüz görmesi
photoresistor : ışıdirenç
photosensitization : ışıduyarlılaştırma
phototherapy : ışıotama
phototransistor : ışıtransistör; fototransistör
phototube : ışıyıcı gözcük; fotosel
photovoltaic cell : ışıpil; fotovoltaik gözcük
physical colorimetry : fiziksel renkölçme
physical photometry : fiziksel ışıkölçme
pin : iğne
pin cap; pin base : iğneli dip
Planckian locus : kara cisimler yeri; Planck'ın geometrik yeri
Planckian radiator : Planck ışıyıcısı; kara cisim
Planck's law : Planck yasası
point brilliance : noktasal parıltı
point source : noktasal kaynak
polarized radiation : kutuplanmış ışınım
portable luminaire : taşınır ışıklık
portable mine luminaire : taşınır maden ocağı ışıklığı
possible sunshine duration : olanaklı güneşlenme süresi
post : iğne
prefocus cap; prefocus base : önodaklamalı dip
prefocus lamp : merkez telli lamba; ön odaklamalı lamba
preheat lamp : ön ısıtmalı lamba
pressed glass lamp : optik düzenli lamba
primary light source : birincil ışık kaynağı
primary photometric standard : ışıkölçümsel birincil ölçün
profile spotlight : profil projektörü
projection lamp : projeksiyon lambası
projector : projektör
projector lamp : projektör lambası
protanomalous vision : birinci sapaklık
protanopia : birinci görmezlik
protected luminaire : korunmuş ışıklık
protective glass : koruma camı
proximity : duvar uzaklığı
psychophysical colour : psikofizik renk
purity : arılık
Purkinje phenomenon : Purkinje olayı
purple boundary : purpuralar sınırı
purple stimulus : purpura uyartısı
pyroelectric detector : piroelektrik alıcı

Q   Q    Q   Q   Q             A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z    ^
quantity of light : ışık niceliği
quantum detector : kuantasal alıcı
quantum efficiency : kuantasal verim

R   R    R   R   R               A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
radiance : erkesel ışıklılık; ışınımlılık
radiance coefficient : erkesel ışıklılık katsayısı
radiance factor : erkesel ışıklılık çarpanı
radiant cylindrical exposure : silindirsel ışınımlanma
radiant efficiency : erkesel verim
radiant energy : ışıyan erke
radiant exitance : erkesel uyarıcılık
radiant exposure : ışınımlanma
radiant exposure meter : ışınımlanmaölçer
radiant flux : erkesel akı; ışıyan güç
radiant intensitiy per unit area : ışınımlılık
radiant intensity : erkesel yeğinlik
radiant power : erkesel akı; ışıyan güç
radiant spherical exposure; radiant fluence : küresel ışınımlanma
radiation : ışıma
radiation : ışınım
radioluminescence : radyoışılışıma; X ışınımıyla ışılışıma
radiometer : ışınımölçer
radiometry : ışınımölçme
rated luminous flux : ayırdedici ışık akısı
rated power : ayırdedici güç
rating : ayırdedici veriler
Rayleigh scatter : Rayleigh yayınması
recessed luminaire : gömülü ışıklık
reduced utilance : kısıtlı yararlılık
reduced utilization factor : kısıtlı kullanma çarpanı
reference ballast : referans durultucusu
reference colour stimuli : referans renk uyartıları; birincil renk uyartıları
reference illuminant : referans ışıklayıcısı
reference lamp : referans lambası
reference lighting : referans aydınlatması
reference surface : referans yüzeyi
reflectance : yansıtma çarpanı
reflectance factor : yansıtıcılık çarpanı
reflectance factor optical density : optik yansıtıcılık yoğunluk çarpanı
reflectance optical density : optik yansıtıcılık yoğunluğu
reflected solar radiation : yansımış güneş ışınımı
reflection : yansıma
reflectivity : yansıtıcılık
reflectometer : yansımaölçer
reflectometer value : yansımaölçümsel değer
reflector : yansıtıcı
reflector lamp : yansıtıcı lamba
reflector spotlight : aynalı projektör; yansıtıcılı projektör
reflectorized bulb : yansıtıcı ampul
refraction : kırılma
refractive index : kırılma indisi
refractor : kırıcı; ışık kırıcı
regular reflectance : düzgün yansıtma çarpanı
regular reflection : düzgün yansıma; aynasal yansıma
regular transmission : düzgün geçme
regular transmittance : düzgün geçirme çarpanı
related perceived colour : birlikte algılanmış renk
relative colour stimulus function : bağıl renk uyartı fonksiyonu
relative optical air mass : bağıl optik hava kütlesi
relative sensitivity : bağıl duyarlılık
relative spectral distribution : bağıl tayfsal dağılım
relative spectral sensitivity : bağıl tayfsal duyarlılık
relative sunshine duration : bağıl güneşlenme süresi
resonance line : rezonans çizgisi
response time : yanıt süresi
responsivity : duyarlılık
resultant colorimetric shift : toplam renkölçümsel çarpıklaşma
resultant colour shift : toplam renk çarpıklaşması
retina : ağtabaka
retina : retina; ağtabaka; ağ katman
retroreflection : geri yansıma
retroreflector : geri yansıtıcı
rise and fall pendant : değişken askılı ışıklık
rise time : gelişme süresi
rods : sopacıklar
rooflight : çatı penceresi; yatay pencere
room index : yer indisi; döşem indisi
rotationally symmetrical luminous intensity distribution : ışık yeğinliği dönel dağılımı

S   S    S   S   S              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z    ^
safety lighting : güvenlik aydınlatması
saturation : bağıl doymuşluk
saturation : renksel doymuşluk
scattering : yayınma
scattering indicatrix : yayınma göstericisi
scintillator : skentilatör
scotopic vision : gece görmesi
screw cap; screw base : vidalı dip
sealed beam lamp : tanımlı ışık demeti lambası
searchlihgt : ışıldak; arama ışıklığı
secondary light source : ikincil ışık kaynağı
secondary photometric standard : ışıkölçümsel ikincil ölçün
secondary standard lamp : ikincil ölçün lamba
selective detector : seçer alıcı
selective radiator : seçer ışıyıcı
self-ballasted mercury lamp : karışık ışıklı lamba
self-exchange coefficient : özdeğişim katsayısı
semiconductor ballast : yarıiletken durultucu; elektronik balast
semi-direct lighting : yarı dolaysız aydınlatma
semi-indirect lighting : yarı dolaylı aydınlatma
sensation : duyulanma
sensitivity : duyarlılık
service illuminance : kullanma aydınlığı
shade : abajur
shading : güneş kıran
shell cap; shell base : silindirsel dip
shielding angle : siperlik çıkış açısı
short-arc lamp : kısa yay lambası
single-coil filament : tek kıvrımlı tel
skylight : çatı penceresi; yatay pencere
skylight : gök ışığı
softlight : yumuşak yayıcı
solar constant : güneş değişmezi
solar factor : güneş çarpanı
solar radiation : güneş ışınımı
spacing : aralama
special studio floodlight : özel stüdyo projektörü
spectral : tayfsal; spektral
spectral absorbance : tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
spectral absorption index : tayfsal soğurma indisi
spectral absorptivity : tayfsal soğuruculuk
spectral chromaticity coodrinates : tayfsal üçtürsel koordinatlar
spectral concentration : tayfsal yoğunluk; tayfsal dağılım
spectral distribution : tayfsal yoğunluk; tayfsal dağılım
spectral internal absorptance : tayfsal iç soğurma çarpanı
spectral internal transmittance : tayfsal iç geçirme çarpanı
spectral internal transmittance density : tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
spectral line : tayf çizgisi
spectral linear absorption coefficient : tayfsal çizgil soğurma katsayısı
spectral linear attenuation coefficient : tayfsal çizgil zayıflama katsayısı
spectral linear scattering coefficient : tayfsal çizgil yayınma katsayısı
spectral luminous efficiency : tayfsal bağıl ışık etkinliği
spectral mass attenuation coefficient : tayfsal kütlesel zayıflama katsayısı
spectral optical depth : tayfsal optik kalınlık; tayfsal optik derinlik
spectral optical thickness : tayfsal optik kalınlık; tayfsal optik derinlik
spectral responsivity; spectral sensivity : tayfsal duyarlılık
spectral stimulus : tektürsel uyartı; tayfsal uyartı
spectral transmissivity : tayfsal geçiricilik
spectrophotometer : tayfsal ışıkölçer
spectroradiometer : tayfsal ışınımölçer
spectroscopic lamp : tayf lambası
spectrum : tayf; spektrum
spectrum locus : tayfsal yer; tayfsal geometrik yer
specular reflection : düzgün yansıma; aynasal yansıma
speed of perception : algı hızı
speed of sensation of light : duyulanma hızı
spherical irradiance : erkesel küresel aydınlık
spill shield : örtücü
spotlight : nokta ışıklığı; spot
spotlighting : noktasal aydınlatma
standard lamp : ayaklı ışıklık
stand-by lighting : yedek aydınlatma
starter : başlatıcı; starter
starterless fluorescent lamp : başlatıcısız flüorışıl lamba
starting device : başlatma düzeni
starting electrode : başlatma elektrotu
starting strip : başlatma şeridi
starting time : başlama süresi
starting voltage : başlama gerilimi
Stefan-Boltzmann's law : Stefan-Boltzmann yasası
steradian : steradyan
stimulated emission : dürtülü yayım
straight filament : düz tel
strip lamp : tungsten şeritli lamba
stroboscopic effect : stroboskopi etkisi
studio floodlight : stüdyo yayıcı projektörü
sunburn : güneş yanığı
sunlight : güneş ışığı
sunshine duration : güneşlenme süresi
suntan : bronzlaşma
surface colour : yüzey rengi
surround : çevre alanı
suspended luminaire : asılı ışıklık
suspension factor : tavan uzaklığı oranı
suspension length : tavan uzaklığı
switch-start fluorescent lamp : başlatıcılı flüorışıl lamba
symmetrical luminaire : bakışımlı ışıklık
symmetrical luminous intensity distribution : ışık yeğinliği bakışımlı dağılımı
synchrotron radiation : senkrotron ışınım

T   T    T   T   T              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z   ^
table lamp : masa ışıklığı; masa lambası
Talbot's law : Talbot yasası
test distance : deney uzaklığı
thermal detector of radiation : ısısal ışınım alıcısı
thermal radiation : ısısal ışınım
thermal radiator : ısısal ışıyıcı
thermally activated luminescence : ısısal ışılışıma
thermocouple : ısı çifti; ısıelektrik çift
thermoluminescence : ısısal ışılışıma
thermopile : ısıpil; ısıelektrik pil
time constant : süre değişmezi
torch : cep ışıklığı
total cloud amount : kapalılık; bulutluluk
total flux : toplam akı
total turbidity factor : toplam bulanıklık çarpanı
translucent medium : ışık geçiren ortam
transmission : geçme
transmittance : geçirme çarpanı
transmittance optical density : optik geçiricilik yoğunluğu
transparent medium : saydam ortam; görüntü geçiren ortam
triboluminescence : mekaniksel ışılışıma
trichromatic system : üçtürsel dizge
trichromatism : üçrenkçillik
trip lamp : katar ardı ışıklık
tristimulus values : üçtürsel bileşenler
tritanomalous vision : üçüncü sapaklık
tritanopia : üçüncü görmezlik
troffer : gömülü uzun ışıklık
troland : troland
trouble lamp : el ışıklığı; el lambası
tungsten filament lamp : tungsten telli lamba
tungsten halogen lamp : halojen akkor lamba
tungsten ribbon lamp : tungsten şeritli lamba

U   U    U   U   U              A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z    ^
UCS diagram : tekdüze türsellik diyagramı
Ulbricht sphere : Ulbircht küresi
ultraviolet lamp : morötesi lambası
ultraviolet radiation : morötesi ışınım
uniform colour space : tekdüze türsel uzay; üniform tür uzayı
uniform-chromaticity-scale diagram : tekdüze türsellik diyagramı
uniformity ratio of illuminance : aydınlığın eşyayılmışlık çarpanı
unique hue : ana renk türü; temel renk türü
unitary hue : ana renk türü; temel renk türü
unrelated perceived colour : ayrı algılanmış renk
upward flux : üst yarı küresel akı
utilance : yararlılık
utilization factor : kullanma çarpanı
utilized flux : yararlı akı

V   V    V   V   V                 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z    ^
vacuum lamp : boşluklu lamba
valance lighting : ışıklı perdelik
veiling reflections : puslu yansımalar
visible radiation : görünür ışınım
vision : görme
visual acuity; visual resolution : görme keskinliği
visual colorimetry : görsel renkölçme
visual performance : görsel performans
visual photometry : görsel ışıkölçme
von Kries' persistence law : von Kries'in geçerlilik yasası

W   W    W   W   W         A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z    ^
wave number : dalga sayısı
wavelength : dalga boyu
wide angle luminaire : geniş açılı ışıklık
Wien's law : Wien'in ışınım yasası; Wien yasası
window : pencere
Wood's glass lamp : kara ışık lambası; Wood ışığı lambası
work plane; working plane : yararlı düzlem; çalışma düzlemi
working photometric standard : ışıkölçümsel çalışma ölçünü
working standart lamp : ölçün çalışma lambası

Y   Y    Y   Y   Y               A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z    ^
yellow spot : sarı leke

Z   Z    Z   Z   Z                 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V  W Y Z   ^
zonal flux : kuşaksal akı


   ^   ^   ^   ^   ^   ^   ^   ^   ^   ^   ^   ^   ^   ^

      

 

23 Mart 2010 gününden sonra

 Free Hit Counters

kişi bu siteye geldi.

19 Mart 1999 gününden sonra

1  2  7  6

kişi bu siteye geldi.

Bu site Osman Sirel tarafından hazırlanmıştır. Eleştirileriniz için  e-mail  yollayabilirsiniz.